بورس چیست؟

در گذشته بیشتر مردم، بهترین راه پس انداز یا سرمایه گذاری را نگهداری پول در حساب های خود در بانک…